Doelstellingen

De doelstellingen van de Stichting Rotte-Verband zoals vastgelegd in de notariële oprichtingsakte luiden:

De stichting zet zich in voor het behoud, en zo mogelijk versterken van, hieronder genoemde waarden en belangen – in onderlinge samenhang gezien – in, en in de directe omgeving van, het Recreatiegebied Rottemeren:

  • het landschappelijk karakter;
  • de natuurwaarden;
  • de cultuurwaarden;
  • de kwaliteit van het milieu;
  • mogelijkheden voor met name groene vormen van recreatie in een natuurlijke en landschappelijke omgeving,
  • de kwaliteit van de woon- en leefomgeving;
  • het openbare karakter van het recreatiegebied.