Steun ons en doe mee!

Om het Rottemerengebied te beschermen is uw steun hard nodig. Het klinkt misschien gek, maar wij vragen u niet om geld, al vindt u onder aan deze pagina wel de mogelijheid om te donateur te worden. Het is veel belangrijker dat u – in meer of mindere mate – betrokken bent bij het gebied. Hieronder leest u hoe u iets voor het behoud van het groengebied kunt betekenen.
U kunt dit doen door ons actief te steunen of door zelfstandig invloed uit te oefenen.

Steun onze stichting:
Stichting Rotte-Verband heeft behoefte aan mensen die ons (op een vrijblijvende basis!) willen helpen met ons beschermingswerk. U kunt veel voor het gebied betekenen zonder een bestuursfunctie o.i.d. op u te nemen. Wij hebben behoefte aan de volgende ondersteuning:

1. Signaal/archieffunctie:
Mensen in de regio (Rotterdam, Bergschenhoek, Bleiswijk, Berkel & Rodenrijs, Zevenhuizen-Moerkapelle en Zoetermeer) die de lokale en regionale kranten nauwgezet lezen, belangwekkende artikelen archiveren en ons tijdig informeren over (mogelijke) ontwikkelingen die betrekking hebben op het Rottemerengebied. (NB: met name de zogenoemde informatiepagina’s van gemeenten in lokale kranten zijn van belang. Het betreft vaak aankondigingen m.b.t. bestemmingsplannen, vrijstellingen, bouwaanvragen of interviews met gekozen bestuurders of ambtenaren, waarin ideeën of toekomstvisies beschreven worden .

2. Publicrelations en marketingfunctie:
Mensen die onze doelstellingen uitdragen en informatie over het gebied verstrekken. Wij kunnen u voorzien van informatie en/of u in contact brengen met personen die thuis zijn in een specifiek vakbebied.

3. Politieke ondersteuningsfunctie:
Verenigingen, stichtingen, bedrijven, politieke partijen en particulieren die ons in diverse acties schriftelijk steun betuigen. Indien nodig kunt u ons ondersteunen bij de diverse inspreekacties die het Rotte-Verband uitvoert bij gemeentelijke raads- en commissievergaderingen en de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap.

4. Onderzoeksfunctie:  
Mensen die ruimtelijke plannen opvragen/opzoeken (internet) en onderzoeken. Het betreft onder meer plannen van het Recreatieschap Rottemeren, Staatsbosbeheer, de regionale geneenten, de Stadregio Rotterdam, de Provincie en het Rijk. Onderzoek welke politieke partijen programmapunten hebben die bijdragen aan de bescherming van het Rottemerengebied.

5. Donateurschap:
U kunt onze stichting ook steunen met een donatie door een bedrag over te maken op Rabobank rekeningnummer: NL08 RABO 0307 491366.
t.n.v. Stichting Rotte-Verband Bergschenhoek. Uw financiële ondersteuning wordt alleen gebruikt t.b.v. communicatiedoeleinden, het faciliteren van overleg met deelnemende verenigingen, andere stakeholders in het Rottemerengebied en het eventueel voeren van procedures. Al het werk voor het Rotte-Verband wordt door onbezoldigde vrijwilligers gedaan.

Of maak gebruik van onderstaand formulier:

    Wilt u meer weten over hoe u iets kunt betekenen voor het behoud van het gebied, neem dan vrijblijvend contact op.