Over Rotte-Verband

Stichting Rotte-Verband tracht het Rottemerengebied te beschermen door zich actief bezig te houden met planvorming door de overheid op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Door:

  • Deelname aan klankbordgroepen.
  • Bilateraal overleg met uitvoerende instanties.
  • Aanwezigheid bij de openbare vergaderingen van het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren en daar gebruik te maken van de inspraakmogelijkheden als daar aanleiding toe is.
  • Het benutten van inspraakmogelijkheden bij gemeenteraadsvergaderingen of vergaderingen van gemeentelijke commissies, wanneer plannen formeel ter visie liggen.
  • Zo nodig bezwaar in te dienen als de inspraak geen gehoor vindt.

Door ook het publiek te informeren beoogt de stichting te bereiken dat besluiten over onze publieke groene ruimte niet (te) lichtvaardig, en/of op oneigenlijke gronden, worden genomen.

Statuten

130.72 KB 24 Downloads